Taisyklės

Atnaujinta: Balandis 2023 m.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS:

1.1 Interneto puslapio https://nugaleksave.lt ir jo mobiliosios aplikacijos (angl. App) taisykles (toliau – Naudojimosi puslapiu taisyklės) nustato Lietuvos sporto vystymo asociacija “Nugalėtojas”, juridinio asmens kodas 303277482, adresas korespondencijai: Karveliškių g. 2, Vilniaus rajonas (toliau – Puslapio savininkas), informacijos ir paslaugų teikimo interneto puslapyje nugaleksave.lt ir kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, mobiliąją aplikaciją, sąlygas bei tvarką, taip pat šių paslaugų vartotojų (toliau – Jūs) teises, pareigas bei atsakomybę.

1.2. Šis dokumentas yra sutartis tarp Puslapio savininko ir Jūsų dėl naudojimosi interneto puslapiu https://nugaleksave.lt ir jo mobiliąja aplikacija, o taip pat ir Naudojimosi puslapiu taisyklės, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys interneto puslapiu https://nugaleksave.lt, įskaitant Mobiliąją aplikaciją, taip pat visomis ir (ar) bet kuriomis iš jame teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi interneto puslapyje https://nugaleksave.lt ir (ar) naudojasi šio puslapio ir (ar) jo mobiliosios aplikacijos teikiamomis paslaugomis.

1.4. Šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.4.1. Puslapis – sporto klubų, trenerių bei sporto federacijų paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis https://nugaleksave.lt;

1.4.2. Mobilioji aplikacija (angl. App) – taikomoji sporto klubų, trenerių bei federacijų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio https://nugaleksave.lt programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;

1.4.3. Puslapio turinys – Puslapyje pateikiama tekstinė, grafinė ir vaizdinė medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija, duomenimis, simboliais, tekstu, fotografijomis, grafiniais elementais, audio ir video klipais, apie Puslapio teikiamas Paslaugas ir Paslaugų teikėjų siūlomas sporto paslaugas, nuorodos ir prieiga į Paslaugų teikėjų Asmeninius puslapius, sporto paslaugų ir jas teikiančių Paslaugų teikėjų paieškos bei bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimo bei gavimo funkcijos;

1.4.4 Paslaugos – sporto tiekėjų paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų sporto paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos, kurias teikia Puslapio savininkas Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.4.5 Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų įgalioti atstovai (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);

1.4.6 Asmens duomenys – vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lytis ir slaptažodis – registracijos tipu pasirinkus „Klientas“; vardas, elektroninio pašto adresas, adresas ir slaptažodis;

1.4.7 Lankytojas – Asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Puslapyje ir/ar Mobiliojoje aplikacijoje;

1.4.8 Registruotas lankytojas – Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis sporto paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;

1.4.9 Registruoto lankytojo atsiliepimas – Puslapyje esančioje atsiliepimų platformoje Registruotų lankytojų viešai skelbiami ir matomi atsiliepimai apie savo patirtį su Nugaleksave.lt ir Paslaugų teikėju (ypač naudojantis Paslaugų teikėjo paslaugomis);

1.4.10 Paslaugų teikėjas – Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį, reklamuoti teikiamas sporto paslaugas;

1.4.11 Registracijos tipas – registracijos Puslapyje pobūdis, nuo kurio priklauso Asmeniui prieinamų Puslapio paslaugų apimtis ir kurį Asmuo, priklausomai nuo savo poreikių, pasirenka registracijos Puslapyje metu;

1.4.12 Asmeninis puslapis – Asmens registracijos Puslapyje metu sukurtas Asmeninis puslapis, kuris gali būti skirtas arba užsakyti sporto paslaugas, arba siūlyti sporto paslaugas;

1.4.13 Asmeninio puslapio turinys – Asmeniniame puslapyje talpinamos Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nuotraukos ir duomenys bei informacija apie ieškomas ir (ar) teikiamas sporto paslaugas, nuotraukų ir vaizdo įrašų galerijos;

1.4.14 Reklaminis turinys – Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis pateikiama informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio informacija;

1.4.15 Mokamos paslaugos – už nustatytą užmokestį Puslapio savininko teikiamos sporto paslaugų reklamos ir administravimo įrankių paslaugos Puslapyje;

1.4.16 Išankstinių mokėjimų paslauga – Registruoto lankytojo šiose taisyklėse nustatyta tvarka atliekami mokėjimai už Paslaugų teikėjo teikiamas sporto paslaugas;

1.4.17 Mokėjimo kortelė – Registruotam lankytojui ar kitam asmeniui išduota, galiojanti mokėjimo kortelė (kortelės), susieta (susietos) su Registruoto lankytojo Asmeniniu puslapiu, kurias Registruotas lankytojas turi teisę naudoti susiejimui su Asmeniniu puslapiu ir atsiskaitymams už Paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas iš anksto, atitinkamai su Išankstinių mokėjimų paslauga;

1.4.18 Pagrindinė Mokėjimo kortelė – Mokėjimo kortelė, kurią Registruotas lankytojas Asmeninėje paskyroje pasirenka kaip pagrindinę atsiskaitymams už sporto specialisto teikiamas paslaugas;

1.5. Naudojimasis Puslapiu ir (ar) Mobiliąja aplikacija, šių Naudojimosi puslapiu taisyklių prasme, apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą prisijungus prie Puslapio ir (ar) Mobiliosios aplikacijos naudojantis interneto ryšiu. Bet kokiu būdu ir forma naudodamiesi Puslapiu ir (ar) Mobiliąja aplikacija ir (ar) Paslaugomis, Jūs besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis Puslapiu ir (ar) Mobiliąja aplikacija bei jokiomis jų Paslaugomis.

1.6. Puslapio savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi puslapiu taisykles. Naudojimosi puslapiu taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Puslapyje momento. Jei po Naudojimosi puslapiu taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Naudojimosi puslapiu taisyklių pakeitimais. Nesutikdami su pakeistomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis, Jūs prarandate teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalote nedelsiant panaikinti savo registraciją Puslapyje.

2. PUSLAPYJE TEIKIAMOS PASLAUGOS

2.1. Puslapis yra sporto paslaugų reklamos, paieškos ir administravimo platforma, kurioje pateikiamos informacijos ir administravimo funkcijų pagalba Asmuo, teikiantis sporto paslaugas, t. y. Paslaugų teikėjas, turi galimybę reklamuoti savo siūlomas sporto paslaugas Puslapio lankytojams ir, naudodamasis Puslapyje pateikiamais administravimo įrankiais optimizuoti šių paslaugų užsakymų priėmimo ir tolimesnio administravimo procesą, o Puslapio lankytojas, siekiantis gauti Puslapyje skelbiamą sporto paslaugą, pasinaudodamas Puslapyje skelbiama informacija apie sporto paslaugas teikiančius Paslaugų teikėjus ir jų paieškos funkcijomis, turi galimybę surasti patraukliausią pageidaujamos sporto paslaugos pasiūlymą teikiantį Paslaugų teikėją.

2.2. Puslapio teikiamos sporto paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų sporto paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos Lankytojui yra prieinamos tik pagal pasirinktą registracijos tipą atlikus registraciją Puslapyje, t. y. šiomis Puslapio Paslaugomis gali pasinaudoti tik Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas.

2.3. Puslapyje neužsiregistravęs Lankytojas turi galimybę skaityti Puslapyje publikuojamą informaciją, naudotis ribotomis sporto paslaugų paieškos galimybėmis bei pateikti ir (ar) gauti informaciją ir (ar) duomenis. Minėti bei visi kiti ir bet kokie Puslapio lankytojo veiksmai, kuriuos jis gali atlikti Puslapyje, šių Naudojimosi puslapiu taisyklių prasme, taip pat apima Puslapio teikiamas paslaugas.

2.4. Kiekvienas Asmuo, kuris siekia siūlyti Puslapyje nurodomas sporto paslaugas ir įsipareigoja laikytis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių bei Puslapio privatumo politikos reikalavimų, gali registruotis Puslapyje, susikurti Asmeninį puslapį ir siūlyti teikiamas sporto paslaugas Puslapio Lankytojams tam tikroje teritorijoje bei naudotis Puslapio savininko teikiamomis reklamos ir darbo administravimo funkcijomis bei priemonėmis.

2.5. Kiekvienas Asmuo, kuris siekia gauti tam tikro pobūdžio sporto paslaugas ir įsipareigoja laikytis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių bei Puslapio privatumo politikos reikalavimų, gali registruotis Puslapyje, susikurti Asmeninį puslapį ir naudotis Puslapio siūlomomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, sporto paslaugų paieškos bei rezervacijos paslaugomis.

2.6. Puslapio savininkas neteikia ir neįsipareigoja suteikti jokių Puslapyje skelbiamų sporto paslaugų. Šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 2.1. punkte nurodytos paslaugų platformos pagrindu Puslapio savininkas atlieka tik tarpininkavimo funkciją, sudarydamas sąlygas Paslaugų teikėjui, siūlančiam o paslaugas, ir Puslapio lankytojui, siekiančiam šias paslaugas gauti, surasti vienas kitą ir, pasinaudojant Puslapio funkcijomis ir įrankiais, apsikeisti duomenis, reikalingais konkrečios paslaugos užsakymui. Paslaugų teikėjas ir Puslapio lankytojas dėl sporto paslaugų teikimo susitaria nepriklausomai, savo nuožiūra bei rizika ir prisiima visas jiems tenkančias teises ir pareigas, kylančias iš tokio susitarimo.

2.7. Registracijos, Asmeninio puslapio sukūrimo, sporto paslaugų paieškos galimybių ir rezervacijos bei skelbiamos informacijos skaitymo ir bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimo bei gavimo paslaugos Puslapyje yra teikiamos nemokamai.

2.8. Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Paslaugų teikėjas sumoka Puslapio savininkui už Mokamas paslaugas Bendradarbiavimo politikoje nurodyta tvarka. Puslapio savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

2.9. Puslapio savininkas Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui teikia Išankstinių mokėjimų paslaugą. Šios paslaugos pagrindu Registruotas lankytojas turi galimybę sporto paslaugas, kurios jam bus suteiktos ateityje (rezervuoto laiko vizitui metu), apmokėti Mokėjimo kortele iš anksto. Registruotas lankytojas tai gali atlikti naudodamasis savo Asmeniniu puslapiu, Mokėjimo kortelę susiedamas su Asmenine paskyra.

2.10. Už ne Registruoto lankytojo vardu išduotos Mokėjimo kortelės susiejimą su Asmeniniu puslapiu visiškai atsako pats Registruotas lankytojas ir, atitinkamai, už tokius veiksmus jis prisiima visa atsakomybę prieš tokios Mokėjimo kortelės turėtoją ir mokėjimo kortelę išdavusį banką, mokėjimo įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.

2.11. Registruotas lankytojas neturi teisės pridėti kitam asmeniui išduotos Mokėjimo kortelės, negavus tokio asmens sutikimo ir neturint teisės naudoti tokios Mokėjimo kortelės susiejimui su Asmeniniu puslapiu ir atsiskaitymu už sporto specialisto paslaugas pagal Išankstinių mokėjimų paslaugą.

2.12. Registruotas lankytojas su Asmeniniu puslapiu gali susieti daugiau negu vieną Mokėjimo kortelę. Tais atvejais, kai Registruotas lankytojas su Asmeniniu puslapiu susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, Registruotas lankytojas Asmeniniame puslapyje pasirenka Mokėjimo kortelę, kuri yra Pagrindinė mokėjimo kortelė, iš kurios bus vykdomas atsiskaitymas už sportoo specialisto paslaugas pagal Išankstinių mokėjimų paslaugą. Registruotas lankytojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Pagrindinės mokėjimo kortelės nustatymus (t. y. pakeisti vieną Pagrindinę mokėjimo kortelę kita).

2.13. Registruotas lankytojas, atlikdamas išankstinį mokėjimą, patvirtina, jog jam yra žinomos šios Išankstinių mokėjimų atlikimo taisyklės:

2.13.1 Jei Registruotas lankytojas atšaukia vizitą likus daugiau, nei 24 val., sumokėtos lėšos yra grąžinamos Registruotam lankytojui.

2.13.2 Jei Registruotas lankytojas atšaukia vizitą likus mažiau, nei 24 val., arba neatvyksta sutartu laiku neinformavęs iš anksto (informavimas likus mažiau, nei 24 val. iki vizito prilygsta vizito atšaukimui likus mažiau, nei 24 val.), sumokėtos lėšos yra pervedamos Paslaugų teikėjui.

2.13.3 Jeigu Paslaugų teikėjas atšaukia vizitą, sumokėtos lėšos yra grąžinamos Registruotam lankytojui.

2.13.4 Tuo atveju, jeigu Registruoto lankytojo vizito metu paaiškėja, jog faktinė Paslaugų teikėjo suteiktos paslaugos kaina yra mažesnė, nei atlikto išankstinio mokėjimo dydis, Paslaugų teikėjas apie tai įsipareigoja informuoti Puslapio savininką iki artimiausios darbo dienos 24 val. Tokiu atveju Registruotam lankytojui permoką grąžina Puslapio savininkas. Paslaugų teikėjui apie aptartą įvykį neinformavus Puslapio savininko iki artimiausios darbo dienos 24 val., Klientas dėl permokos privalo kreiptis tiesiogiai į Paslaugų teikėją.

2.14. Pasibaigus laikotarpiui, už kurį Paslaugų teikėjas yra sumokėjęs, siekdamas naudotis tam tikromis Mokamomis Paslaugomis, ir jeigu jis nėra pratęsiamas, Paslaugų teikėjui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis ir dėl to Paslaugų teikėjas gali netekti galimybės bet kokiu būdu naudotis tam tikromis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybėmis pasiekti visą ar dalį Puslapyje prieinamo, ar tik pačiam Paslaugų teikėjui prieinamo turinio, praradimu, taip pat visos ar dalies savo asmeninės informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstine, vaizdine ir grafine medžiaga, ar kito turinio praradimu.

2.15. Kiekvienas Puslapyje apsilankantis Asmuo yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis gali naudotis Puslapyje, pobūdį ir apimtį.

3. REGISTRACIJA

3.1. Norėdamas naudotis ar turėti galimybę naudotis visomis Puslapyje ir (ar) pasirinktam registracijos tipui prieinamomis Paslaugomis, Puslapio Lankytojas privalo atlikti registraciją.

3.2. Priklausomai nuo pageidaujamų gauti Paslaugų pobūdžio, atlikdamas registraciją Puslapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje Lankytojas turi pasirinkti atitinkamą Registracijos tipą: siekdamas naudotis sporto paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis, Lankytojas turi tapti Registruotu lankytoju Puslapyje; siekdamas reklamuoti teikiamas sporto paslaugas bei naudotis šių paslaugų teikimo administravimo įrankiais Puslapyje, Lankytojas turi tapti Paslaugų teikėju.

3.3. Registracija atliekama Lankytojui paspaudus atitinkamą nuorodą Puslapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje ir suvedus visus atitinkamo Registracijos tipo formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis bei patvirtinus besąlygišką ir neatšaukiamą sutikimą su šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis ir Puslapio privatumo politika. Lankytojas, nepatvirtinęs sutikimo su šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis ir Puslapio privatumo politika, netenka teisės registruotis Puslapyje ir netenka teisės bei galimybės naudotis Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui prieinamomis Paslaugomis. Paslaugų teikėjas taip pat sutinka ir su Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politika.

3.4. Atlikusiam registraciją Lankytojui yra sukuriamas individualus arba Registruoto lankytojo, arba Paslaugų teikėjo Asmeninis puslapis, kurio pagrindu jis naudojasi prieinamomis Paslaugomis ir kuriame talpina savo nuotrauką ir duomenis, informaciją apie ieškomas ir (ar) teikiamas sporto paslaugas, kuria nuotraukų ir vaizdo įrašų galerijas.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti registracijos Puslapyje, taip pat atsisakyti naudotis tik Registruotiems lankytojams ar Paslaugų teikėjams prieinamomis Paslaugomis, panaikindamas savo registraciją ir asmens duomenis Puslapyje nurodytu būdu. Paslaugų teikėjui, sumokėjusiam Puslapio savininkui už Mokamas paslaugas ir atsisakius naudotis įsigytomis Mokamomis paslaugomis, panaikinus savo registraciją Puslapyje sumokėtas užmokestis už Mokamas paslaugas nėra grąžinamas.

4. ASMENS DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMA

4.1. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Puslapyje bei pateikdamas Puslapio savininkui savo duomenis ir (ar) informaciją, Lankytojas besąlygiškai sutinka, jog Puslapio savininkas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Lankytojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties (Naudojimosi puslapiu taisyklių) vykdymo tikslams, Puslapio Paslaugų teikimui, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei registruoto Paslaugų tiekėjo mokumui įvertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti. Naudodamasis Puslapio Paslaugomis Lankytojas besąlygiškai sutinka su Puslapio Privatumo politika.

4.2. Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenis Puslapio savininkas renka, teikia ir apdoroja laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Puslapio privatumo politikos nuostatais.

4.3. Naudodamasis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 2.2. punkte nurodytomis Puslapio paslaugomis, kiekvienas Lankytojas besąlygiškai sutinka su Puslapio privatumo politika. Nesutikdamas su Puslapio privatumo politika Lankytojas neturi teisės naudotis ne tik nurodytomis Puslapio paslaugomis, bet ir neturi teisės bei galimybės registruotis Puslapyje ir naudotis Registruotam Lankytojui ar Paslaugų teikėjui prieinamomis Puslapio paslaugomis.

4.4. Priklausomai nuo pasirinkto Registracijos tipo, atlikdamas registraciją Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje Lankytojas pateikia Asmens duomenis.

4.5. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti ir patvirtina, jog pateikia tik savo ir tik teisingus bei išsamius Asmens duomenis.

4.6. Atliekant registraciją Lankytojui draudžiama:

4.6.1 pateikti svetimus asmens duomenis ir (ar) apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Puslapio savininkas darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.6.2 pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus.

4.7. Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Asmens duomenis, kuriuos jis Puslapio savininkui pateikė registruodamasis Puslapyje, šiems duomenims pasikeitus.

4.8. Prisiregistravęs Puslapyje Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog:

4.8.1 Puslapio savininkas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjas pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir išsamūs;

4.8.2 Visais atvejais Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pats asmeniškai atsako už žalą, kilusią jam ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jokiais atvejais už šiuo pagrindu kilusią žalą nėra atsakingas Puslapio savininkas;

4.8.3 Įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų, reikalingų prisijungti prie pagal pasirinktą Registracijos tipą susikurto Asmeninio puslapio ar kitaip naudotis Paslaugomis, slaptumą ir pats asmeniškai atsako už tinkamą šių duomenų slaptumo užtikrinimą, taip pat įsipareigoja Asmens duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo Asmens duomenimis Paslaugoms gauti;

4.8.4 Atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant jo Asmens duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui;

4.8.5 Puslapyje sukurto Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio duomenys būtų prieinami kitiems Puslapio Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą gali apriboti pats Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas), taip pat patvirtina, jog supranta, kad Asmeniniame puslapyje talpinant papildomą asmeninę informaciją bei duomenis, ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio duomenų ir pateiktos informacijos panaudojimą;

4.8.6 Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui panaikinti visą ar dalį jo Asmens duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Puslapio Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų.

5. ASMENINIO PUSLAPIO TURINYS

5.1. Jeigu Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio turinyje yra žmonių atvaizdų, nurodomi arba įvardijami asmenys, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas patvirtina, pareiškia ir įsipareigoja, kad kai vaizduojami arba įvardijami asmenys yra jaunesni nei 18 metų, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:

5.1.1. yra tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, arba

5.1.2. gavo tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vieno iš tėvų arba teisėto globėjo aiškų sutikimą, kad jie būtų įtraukti į Asmeninį puslapį.

5.2. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas užtikrina, pareiškia ir įsipareigoja, kad jo Asmeninis puslapis:

5.2.1. nepažeidžia jokios juridinės ar fiduciarinės pareigos trečiajam asmeniui, kaip antai sutartinės pareigos ar konfidencialumo pareigos; ir (ar)

5.2.2. nepritaria, neskatina ir nepadeda vykdyti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos arba amžiaus; ir (ar)

5.2.3. nėra kenkėjiško kodo, kaip antai virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitokių galimai žalingų programų, kodų ar medžiagos; ir (ar)

5.2.4. nepažeidžia jokių kitų taikomų įstatymų, teisės aktų, potvarkių, taisyklių ir nuostatų.

5.3. Jeigu Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeniniame puslapyje yra medžiagos, kuri jam nepriklauso arba nėra licencijuota ir (ar) kuriai taikomos trečiųjų asmenų teisės, prieš pateikdami ją savo Asmeninam puslapiui, Registruotas lankytojas ar Paslaugų tiekėjas turi gauti visus leidimus, sutikimus ir (ar) licencijas, kurių reikia, kad Puslapio savininkas galėtų naudoti ir eksploatuoti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenis be papildomų išlaidų.

5.4. Be to, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas užtikrina, pareiškia ir įsipareigoja, kad jo Asmens duomenyse (įskaitant Puslapio savininkui jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant) nėra jokios medžiagos, kuri gali būti palaikyta neprašyta arba neleistina reklama, reklamine medžiaga ar brukalu (įskaitant, bet neapsiribojant, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar kitas komercinio arba kitokio siūlymo ar reklamos formas).

5.5. Už Asmeninio puslapio turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, grafiką, garso ir vaizdo medžiagą, taip pat bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia, peržiūri, laiko, platina ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, yra atsakingas tuo Asmeniniu puslapiu besinaudojantis Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas.

5.6. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad savo Asmeniniame puslapyje pateiks tik teisingus ir tikslius duomenis bei tikrovę atitinkančią informaciją, taip pat tai, jog Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio turinys nepažeis Puslapio savininko ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei nesukurs jokių teisinių pareigų Puslapio savininkui.

5.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo Asmeniniu puslapiu informuoti tik apie savo paties teikiamas paslaugas ir su jomis susijusią informaciją. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo asmeniniame puslapyje bus skelbiama informacija apie kelių Paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, Puslapio savininkas pasilieka teisę tokį Asmeninį puslapį ištrinti negrąžinant Paslaugų teikėjo sumokėtų mokesčių.

5.8. Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui yra draudžiama savo Asmeniniame puslapyje talpinti, laikyti, skelbti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, pornografinį, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas prieštaraujančiu viešajai tvarkai ir gerai moralei bei pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Puslapio savininkui.

5.9. Paslaugų teikėjas patvirtina ir sutinka, kad Puslapyje yra atsiliepimų platforma, kurioje Registruoti lankytojai gali paskelbti Registruoto lankytojo atsiliepimus. Paslaugų teikėjas turėtų atkreipti dėmesį, kad jis neturi galimybės atsisakyti dalyvauti šioje platformoje, o joje kartais gali atsirasti neigiamų Registruotų lankytojų apžvalgų ir (ar) atsiliepimų, kurie nepriklauso nuo Puslapio savininko valios. Paslaugų teikėjas gali, jeigu paskelbiamas su juo susijęs Registruoto lankytojo atsiliepimas, atsakyti į Registruoto lankytojo apžvalgas. Tačiau visas turinys, kurį Paslaugų teikėjas skelbia atsakydamas į Registruoto lankytojo atsiliepimą, turi būti mandagus, profesionalus, negrasinančio ar nekonfrontacinio pobūdžio, taip pat jį gali peržiūrėti Puslapio savininkas (ir savo nuožiūra gali jį pašalinti arba pakeisti, jeigu mano, kad tokie veiksmai yra pagrįstai reikalingi). Siekiant išvengti abejonių, Paslaugų teikėjas negali pasinaudoti jokiomis teisių gynimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę nutraukti šią Sutartį) dėl Registruoto lankytojo atsiliepimo, kuriame yra paminėtas arba įvardytas Paslaugų teikėjas. Tačiau, jeigu Paslaugų teikėjas pagrįstai veikdamas mano, kad Registruoto lankytojo atsiliepimas šmeižia Paslaugų teikėją ar kitą asmenį arba kaip nors pažeidžia bet kurio asmens juridines teises, Paslaugų teikėjas tokį Registruoto lankytojo atsiliepimą gali pažymėti ir apie tai pranešti Puslapio savininkui. Tokiu atveju, Puslapio savininkas Registruoto lankytojo atsiliepimą peržiūri savo nuožiūra ir gali imtis bet kurių veiksmų, kurie jam atrodo būtini arba pageidautini (įskaitant, pavyzdžiui, atitinkamos Registruoto lankytojo atsiliepimo dalies pašalinimą arba pakeitimą).

5.10. Jeigu Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas nesilaiko arba jo Asmeninis puslapis neatitinka šių Naudojimosi puslapiu taisyklių ir Puslapio savininkas dėl to patiria nuostolių arba žalos, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi prisiimti atsakomybę ir todėl sutinka kompensuoti Puslapio savininkui tokius nuostolius arba žalą. Tai reiškia, kad Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos Puslapio savininkas patiria dėl to, kad Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas nesilaiko šių Naudojimosi puslapiu taisyklių.

5.11. Be to, Puslapio savininkas pasilieka teisę:

5.11.1. Asmeninius duomenis, kuris Puslapio savininkui kelia pagrįstų abejonių dėl jų teisėtumo, perduoti atitinkamoms institucijoms;

5.11.2. atskleisti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo tapatybę bet kuriam trečiajam asmeniui (arba jų profesionaliam patarėjui), kuris tvirtina, kad kurie nors Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenys pažeidžia jo intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.

5.12. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, kad Asmeniniame puslapyje talpinamas, taip pat gaunamas ir siunčiamas turinys gali būti tikrinamas Puslapio savininko nuožiūra, siekiant aptikti Puslapio savininko nepageidaujamu pripažįstamą turinį, o tokį turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio turinio publikavimą ar bet kokį perdavimą, tačiau jokiais atvejais Puslapio savininkas neužtikrina ir neturi pareigos užtikrinti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

5.13. Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog:

5.13.1. Puslapio savininkas išimtinai tik Puslapio ir (ar) Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų populiarinimo tikslu turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą jo Asmeniniame puslapyje patalpintą informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Puslapio reklaminėje medžiagoje ir sklaidoje įvairiose viešojo informavimo priemonėse, įskaitant, bet neapsiribojant, kitose interneto puslapiuose bei socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose ir žurnaluose ir pan.;

5.13.2. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugų teikėjo Asmeniniame puslapyje patalpintą vaizdinę medžiagą, t. y. nuotraukas, jų koliažus ir pan., bei vaizdo įrašus, žymėti Puslapio logotipu “Nugaleksave”. Taip pat Puslapio savininkas turi teisę Paslaugų teikėjo patalpintą vaizdinę medžiagą žymėti Puslapio “Nugaleksave” logotipu šią medžiagą naudodamas šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 5.13.1. punkte nurodytais tikslais.

5.14. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir patvirtina, kad naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis jis pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį Reklaminio turinio, kurį teiks Puslapio savininkas. Reklaminis turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pateikė registracijos Puslapyje metu. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Reklaminio gavimo Puslapio skyriuje „Kontaktai” nurodytais adresais pateikdamas pareiškimą dėl atsisakymo gauti Reklaminį turinį.

5.15. Visa Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Asmens duomenimis) ir visas Asmenio puslapio turinys, kurį Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, yra saugoma Puslapio savininko 3 metus nuo paskutinio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo apsilankymo Puslapyje ar nuo savo registracijos Puslapyje panaikinimo momento.

6. LANKYTOJO, REGISTRUOTO LANKYTOJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIŠKIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad yra pilnametis asmuo arba yra gavęs savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Puslapiu bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Puslapiu ir jose prieinamomis Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių.

6.2. Naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis Puslapio naudojimosi sąlygų ir tinkamai vykdyti savo pareigas, numatytas Naudojimosi puslapiu taisyklėse, taip pat nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir sąžiningą konkurenciją.

6.3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis Puslapiu tokiu būdu, kuris nesukeltų pavojaus Puslapio tinkamam veikimui ir vientisumui bei neapribotų kitų asmenų galimybės pasinaudoti Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Puslapio Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų.

6.4. Registruodamasis Puslapyje Paslaugų teikėjas patvirtina, jog yra įgijęs tinkamą kvalifikaciją teikti reklamuojamas sporto paslaugas ir jas teikia laikydamasis visų reklamuojamos paslaugos teikimui taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat jam yra žinoma, jog teikdamas Asmenims paslaugas turi pareigą savarankiškai vykdyti iš šios komercinės veiklos kylančias mokestines prievoles.

6.5. Reklamuodamas ir siūlydamas teikiamas sporto paslaugas Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

6.5.1. Tinkamai laikytis visų šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse numatytų pareigų ir sąlygų;

6.5.2. Užtikrinti, jog informacija apie siūlomas Paslaugas ir Asmeniniame puslapyje talpinamas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiamų paslaugų aprašymą ir su šiomis paslaugomis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus, būtų tikslūs, išsamūs ir atitinkantys tikrovę;

6.5.3. Siūlomos paslaugos nepažeistų trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių ir teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus;

6.5.4. Teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis Puslapyje tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu;

6.5.5. Laiku susimokėti už Puslapio savininko teikiamas Mokamas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per Puslapio savininko pranešime nurodytą terminą to nepadaro, Puslapio savininkas turi teisę ištrinti Paslaugų teikėjo puslapį;

6.5.6. Nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Puslapio savininku tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis, paslaugas ir (ar) produktus.

7. PUSLAPIO IR PASLAUGŲ KEITIMAS BEI APRIBOJIMAS

7.1. Puslapio savininkas pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra ir nepranešęs Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui keisti Puslapį ir (ar) Paslaugas ar atskiras jos dalis, taip pat keisti ar pertvarkyti visą ir bet kokį Puslapio turinį, funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, įskaitant Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo informaciją bei jų Asmeninių puslapių turinį.

7.2. Puslapio savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo galimybes patekti į Puslapį ir (ar) naudotis Asmeniniu puslapiu ir (ar) naudotis kitomis Puslapio teikiamomis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant tekstinės, grafinės, vaizdinės medžiagos talpinimą, atvaizdavimą ar perdavimą kitiems Puslapio lankytojams, naudojimąsi Puslapyje esančiais paieškos ir paslaugų administravimo įrankiais. Apribojus ar sustabdžius Paslaugų teikėjo galimybes naudotis Puslapio teikiamomis Mokamomis paslaugomis dėl kitų priežasčių nei šių Naudojimosi puslapiu taisyklių pažeidimas, Puslapio savininkas įsipareigoja pratęsti Paslaugų teikėjo įsigytų Mokamų paslaugų teikimą tam laikotarpiui, kuriam jų teikimas buvo apribotas ir (ar) sustabdytas.

7.3. Puslapio savininkas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Puslapio savininkas elektroniniu paštu pateikiamu pranešimu informuoja Paslaugų teikėją, kuris naudojasi Mokamomis paslaugomis, apie profilaktinių darbų pradžią ir jų trukmę ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki tokių darbų pradžios, taip pat pratęsia Paslaugų teikėjo įsigytų Mokamų Paslaugų teikimą tam laikotarpiui, kurį jos nebuvo teikiamos dėl Puslapyje vykusių profilaktinių darbų.

7.4. Puslapio savininkas turi teisę bet kada ir be išankstinio Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo įspėjimo visiškai nutraukti Puslapio veikimą.

7.5. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka ir patvirtina, kad Puslapio savininkas jokiais atvejais nėra ir nebus laikomas atsakingu už šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 7.1. – 7.4. punktuose numatytais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas atsisako teisės reikšti bet kokias pretenzijas Puslapio savininkui dėl šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 7.1. – 7.4. punktuose numatytų veiksmų.

8. NAUDOJIMOSI PUSLAPIU TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS

8.1. Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui pažeidus bet kurią iš šių Naudojimosi puslapiu taisyklių nuostatų, taip pat nesilaikius ir netinkamai besilaikius šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse numatytų įsipareigojimų, Puslapio savininkas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti ar nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybes bet kokiu būdu naudotis Puslapiu ir visomis ar bet kuriomis iš Puslapyje teikiamų Paslaugų, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Puslapiui, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Puslapyje.

8.2. Šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 8.1. punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjui nėra grąžinamas Puslapio savininkui sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapio ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims sukeltus nuostolius ar žalą.

9.2. Puslapio savininkas jokiais atvejais neatsako už Paslaugų teikėjo, Puslapyje reklamuojančio teikiamas sporto paslaugas, netinkamai ar nekokybiškai suteiktas paslaugas. Paslaugų teikėjas besąlygiškai prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių, kurie Puslapio lankytojams ir (ar) Registruotiems lankytojams ir (ar) tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu ir apimtimi naudojantis ar pasinaudojus Paslaugų teikėjo teikiamomis aporto paslaugomis, atlyginimo.

9.3. Puslapio savininkas neatsako už jokius Puslapio paslaugų tiekimo trikdžius Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Puslapio savininkas neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, jog Puslapis veiks ir Paslaugos jame bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapyje esančio turinio ir skelbiamos informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Puslapio savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.

9.4. Puslapio savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

9.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Puslapio savininkas nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

9.6. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Puslapio savininkas, atsižvelgdamas į šias Naudojimosi puslapiu taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis ir šių Naudojimosi puslapiu taisyklių laikymusi.

9.7. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Puslapio savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis.

9.8. Lankytojas ir (ar) Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jiems ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ar Paslaugomis.

9.9. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, jog Puslapio savininkas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Naudojimosi puslapiu taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

10.1. Puslapio savininkas yra visų teisių į Puslapio turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti. Joks Puslapio turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Puslapio savininko sutikimo.

10.2. Prekių ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai, kurie yra pateikti ir nurodomi Puslapyje yra Puslapio savininko nuosavybė ir tik Puslapio savininkas turi teisę jais naudotis.

10.3. Bet koks Puslapio prekių ženklo, dizaino, pavadinimų, logotipo ir turinio atgaminimas, kopijavimas, platinimas ir (ar) kitoks naudojimas ar padarymas viešai prieinamu be rašytinio Puslapio savininko leidimo yra prekių ženklo savininko ir autorių, ir gretutinių bei kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

11. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Naudojimosi puslapiu taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi tarp Lankytojo ir Puslapio savininkas kilę nesutarimai dėl šių Naudojimosi puslapiu taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu ir remiantis šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis ir jų tekstu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Puslapio savininko buveinės vietą.

12. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

12.1. Puslapio savininkas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui jo Asmens duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Puslapio savininkas neatsako už bet kokius ir visus interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Puslapio savininko. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui kopijos buvimas Puslapio savininko serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui išsiuntimą.

12.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus ir klausimus Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas siunčia Puslapio skyriuje „Kontaktai” nurodytais adresais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Naudojimosi puslapiu taisykles. Apie bet kokius Naudojimosi puslapiu taisyklių pasikeitimus Lankytojai, Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai bus informuoti Puslapyje, taip pat Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresais, pateiktais registracijos Puslapyje metu.

13.2. Tuo atveju, jeigu Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas nesutinka su nauja Naudojimosi puslapiu taisyklių redakcija, toks Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti naujai pakeistų Naudojimosi puslapiu taisyklių. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas savo atsisakymą Puslapio savininkui turi pateikti raštu elektroniniu pašto adresu info@lsva.lt su sąlyga, kad pateikiant atsisakymą sutikti su naujai pakeistomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis yra prarandama teisė naudotis Puslapio paslaugomis.

13.3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 13.2. punkte nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis, suteikimo.

13.4. Naudojimosi puslapiu taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.

13.5. Jeigu kuri nors šių Naudojimosi puslapiu taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Naudojimosi puslapiu taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, šių Naudojimosi puslapiu taisyklių Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

© 2019-2023 Nugaleksave. Visos teisės saugomos.

Lietuvos sporto vystymo asociacija „Nugalėtojas” | Įmonės kodas 303277482 | Justiniškių g. 14C, 310 kab., LT-05131 Vilnius